Formularz reklamacji firmy Invena
 • Facebook

 • W przypadku chęci zgłoszenia uwag lub reklamacji naszego sprzętu kuchennego lub łazienkowego prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

  Formularz reklamacji

  Nasza firma zapewnia profesjonalny serwis obsługi klienta, dotyczy on również zgłoszeń reklamacyjnych.
  Dzięki załączonemu poniżej formularzowi reklamacyjnemu mogą Państwo szybko i sprawnie zgłosić wadę zakupionego produktu.

  Serwis Invena każde zgłoszenie rozpatruje indywidualnie w możliwie najkrótszym czasie. Z troski o naszą planetę w pierwszej kolejności naprawiamy nasze produkty. Naprawa jest dokonywana w siedzibie naszej firmy lub u klienta w domu. Gdy nie jest to możliwe proponujemy wymianę produktu na nowy.

  Zgłoszenia reklamacyjne można przesłać wybraną, najwygodniejszą drogą:

  • za pomocą bezpośredniego formularza reklamacyjnego - zamieszczony poniżej
  • e-mailem pod adres serwis@invena.pl
  • przekazywać za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej lub hurtowej gdzie reklamowany produkt został zakupiony.

  W sprawach serwisowych prosimy o kontakt na numer infolinii serwisowej:
  801 000 875, 94 340 01 40 lub 801 108 072.


  W przypadku problemów z przesłaniem formularza reklamacji, prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres serwis@invena.pl

   Posiadam podpisaną kartę gwarancyjną*

   TakNie

   ZDJĘCIE KARTY GWARANCYJNEJ(jeżeli nie posiadasz Karty załącz zdjęcie dowodu zakupu)*

   Dozwolone typy plików to jpg, png, gif, pdf. Wielkość pliku nie powinna przekraczać 5MB.

   OPIS USTERKI*

   ZDJĘCIE PRODUKTU*

   Dozwolone typy plików to jpg, png, gif, pdf. Wielkość pliku nie powinna przekraczać 5MB.

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej - RODO) informuję, iż:

   1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Invena S.A. z siedzibą w Koszalinie, 75-209 ul. Grabskiego 3 (dalej zwany jako Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

   1) listownie na adres: ul. Grabskiego 3, 75-209 Koszalinie,

   2) przez email: marek.piontkowski@invena.pl

   2. Inspektor ochrony danych

   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: it@invena.pl;

   3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane są przetwarzane, w celach:

   1) podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, a także związanych z realizacją reklamacji, w tym kontakt telefoniczny lub mailowy umożliwiający zbadanie rzeczy, przedstawianie propozycji ugodowych, itp.,

   2) udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pisma, wnioski i skargi,

   3) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w tym przed rzecznikiem

   4) konsumentów.

   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w wyniku złożenia i rozpatrzenia reklamacji są:

   1) niezbędność do wykonania zobowiązania gwarancyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

   2) przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości oraz przepisy ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

   3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci prawidłowego rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, kontroli prawidłowości prowadzenia postępowania reklamacyjnego, obrony interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   4. Okres przechowywania danych osobowych

   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresu obowiązywania umowy, okresu gwarancji, okresów przedawnienia roszczeń z rękojmi i gwarancji jakości, a także okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach o rachunkowości oraz okresu niezbędnego do obrony interesów Administratora. Dane przechowywane są przez maksymalny okres 6 lat od dnia ich zgromadzenia

   5. Odbiorcy danych

   Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi zawarł umowę powierzenia danych osobowych jedynie w sytuacji niezbędnych do realizacji celów wskazanych powyżej. Do tej grupy należą:

   a) GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, w zakresie usług logistycznych świadczony na rzecz Administratora, takich jak serwis infrastruktury informatycznych i systemów monitoringu , niszczenia dokumentów itp,

   6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

   Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

   7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

   Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

   2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

   3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

   4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

   5) prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony \danych lub Administratorem.

   8. Prawo wniesienia skargi do organu

   Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   9. Wymóg podania danych

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia reklamacji.

   10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

   *WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH, KONTAKT MAILOWY I TELEFONICZNY W CELU REALIZACJI PROCESU REKLAMACJI.

   Służymy pomocą
   Nasza infolinia czynna jest w dni robocze w godzinach 8.00-15.00

   Numer infolinii serwisowej: 801 000 875,
   numery dodatkowe 94 340 01 40; 801 108 072

   Grzegorz Bruliński
   Bogusław Gileta

   Lista serwisantów z danego województwa