Zapraszamy do kontaktu z zespołem Invena
 • Facebook

 • Skontaktuj się z nami.

  Wybierz formę dogodną dla siebie: telefon, email lub formularz kontaktowy.

  Nasz zespół pomoże w odpowiedzi na Wasze pytania.

  Skontaktuj się z nami!

  Invena S.A.
  ul. Grabskiego 3
  NIP 6692205878

  Obsługa sklepu internetowego
  94 340 01 45

  Dział Serwisu (reklamacje)
  801 000 975

  Dział Obsługi Klienta

  801 108 072

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej - RODO) informuję, iż:

   1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Invena S.A. z siedzibą w Koszalinie, 75-209 ul. Grabskiego 3 (dalej zwany jako Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

   1) listownie na adres: ul. Grabskiego 3 , 75-209 Koszalinie;

   2) przez email: marek.piontkowski@invena.pl

   2. Inspektor ochrony danych

   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: it@invena.pl;

   3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi i dalszej komunikacji po kontakcie z Państwa strony przez formularz kontaktowy

   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w zakresie realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), lub przetwarzanie odbywa się na zasadach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

   4. Okres przechowywania danych osobowych

   Pani/Pana dane są przetwarzane do momentu prowadzenia korespondencji, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami..

   5. Odbiorcy danych.

   Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi zawarł umowę powierzenia danych osobowych jedynie w sytuacji niezbędnych do realizacji celów wskazanych powyżej. Do tej grupy należą:

   a) GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, w zakresie usług logistycznych świadczony na rzecz Administratora, takich jak serwis infrastruktury informatycznych i systemów monitoringu , niszczenia dokumentów itp,

   6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

   Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

   7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

   Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

   2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

   3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

   4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony \danych lub Administratorem.

   8. Prawo wniesienia skargi do organu

   Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   9. Wymóg podania danych

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości odpowiedzi.

   10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.