Zapoznaj się z polityką prywatności firmy Invena S.A.
 • Facebook

 • Polityka prywatności strony www.invena.pl

   I Informacje ogólne

  Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej www.invena.pl zwanej dalej „Stroną”. Administratorem Strony jest Invena S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Władysława Grabskiego 3, 75-209 Koszalin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Koszalin – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000041835, NIP 6692205878, REGON: 363682768, kapitał zakładowy: 15.181.720 zł.

  II Dane Osobowe
  1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Strony. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
  3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Strony. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  4. W sprawach związanych z danymi osobowymi i ich przetwarzaniem, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: it@invena.pl
  5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany, przeniesienia a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Stronie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Użytkownika, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych na Stronie, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
  7. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia z bazy newsletterowej wysyłając prośbę na adres mailowy:lilianna.barnecka(at)Invena.pl Klient może również sam wypisać się z bazy newsletterowej klikając w przycisk do wypisania się umieszczony w stopce maila newslettera przesłanego przez nas.
  8. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.
  9. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78.
  10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, tj. GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187388, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 5 558 787,00 zł, REGON: 192998251, NIP: 9581468984, jeżeli Klient dokonał wyboru zapisania się na newsletter prowadzony przez Sklep Internetowy.
  III Polityka cookies strony: www.invena.pl 
  1. Podczas przeglądania strony internetowej www.invena.pl są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej.
  2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Strony i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika strony. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Strony i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Strony.
  4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
   2. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
   3. popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy;
   4. popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies;
   5. popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
   6. popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy;
   7. popularyzacji Strony za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;
  1. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
  2. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  3. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
  4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
   1. Internet Explorer,
   2. Chrome,
   3. Safari,
   4. Firefox,
   5. Opera,
   6. Android,
   7. Safari (iOS),
   8. Windows Phone,
   9. Blackberry
  6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

  Regulamin i polityka

  Polityka prywatności strony www.invena.pl

   I Informacje ogólne

  Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej www.invena.pl zwanej dalej „Stroną”. Administratorem Strony jest Invena S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Władysława Grabskiego 3, 75-209 Koszalin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Koszalin – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000041835, NIP 6692205878, REGON: 363682768, kapitał zakładowy: 15.181.720 zł.

  II Dane Osobowe
  1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Strony. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
  3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Strony. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  4. W sprawach związanych z danymi osobowymi i ich przetwarzaniem, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: it@invena.pl
  5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany, przeniesienia a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Stronie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Użytkownika, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych na Stronie, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
  7. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia z bazy newsletterowej wysyłając prośbę na adres mailowy:lilianna.barnecka(at)Invena.pl Klient może również sam wypisać się z bazy newsletterowej klikając w przycisk do wypisania się umieszczony w stopce maila newslettera przesłanego przez nas.
  8. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.
  9. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78.
  10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, tj. GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187388, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 5 558 787,00 zł, REGON: 192998251, NIP: 9581468984, jeżeli Klient dokonał wyboru zapisania się na newsletter prowadzony przez Sklep Internetowy.
  III Polityka cookies strony: www.invena.pl 
  1. Podczas przeglądania strony internetowej www.invena.pl są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej.
  2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Strony i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika strony. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Strony i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Strony.
  4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
   2. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
   3. popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy;
   4. popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies;
   5. popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
   6. popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy;
   7. popularyzacji Strony za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;
  1. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
  2. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  3. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
  4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
   1. Internet Explorer,
   2. Chrome,
   3. Safari,
   4. Firefox,
   5. Opera,
   6. Android,
   7. Safari (iOS),
   8. Windows Phone,
   9. Blackberry
  6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.